چهارشنبه ۶ دی۱۳۹۱12:52
حق نداری احساس دیگران رو به بازی بگیری ،
فقط به خاطر این که هنوز تکلیفت با احساس خودت معلوم نیست !

سروناز